Our Team


Faculty Advisor


Dr. Anirban Mahato

Mentors


Ashish Kumar Upadhyay
Ashish Priya
Nitin Kashyap
Ashutosh Mishra
Roushan Kumar Gupta

Team Captain


Saif Ahmad

Chassis


Rohit Dutta
Bharadwaj Nayanar
Roushan Kumar
Arohan Panda
Durgesh Singh
Rishi

Suspension And Steering


Chandan Bhat
Aman Deep
Mukesh Raypuriya
Ayush Ray
Anushka Vats
Kamal Kaushik
Sahebjeet Singh

Engine Transmission And Electrical


Devi Charan Komara
Shashank Shreyaskar
Saif Ahmad
Anand Kishore
Anway Bhattacharyya
Puspesh Kumar
Rahul Verma

Brakes And Tyres


Aman Deep
Deep Roshan
Purva Goswami
Tanmay Srivastava

Name
Rohit Dutta
Roushan Kumar
Chandan Bhat
Saif Ahmad
Bharadwaj Nayanar
Aman Deep
Sahil Aggarwal
Devi Charan Komara
Shashank Shreyashkar
Aman Deep
Mukesh Raypuriya

E-mail ID
rh.dtta@gmail.com
roushan.me17@iitp.ac.in
bhatchandan99@gmail.com
saifahmad547@gmail.com
bharadwaj9r@gmail.com
deep.aman2599@gmail.com
sahil.me17@iitp.ac.in
komara.me17@iitp.ac.in
shashank.me17@iitp.ac.in
aman.me17@iitp.ac.in
mukesh.me17@iitp.ac.in

Faculty Adviser


Dr. Anirban Mahato

Mentors


Shobhit Saini
Karan Gupta
Abhishek Singh
Chandan Gupta
Saurabh Dubey
Gaurav Srivastava
Manik Manohar
Saket

Team Captain


Ashish Kumar Upadhyay

Chassis


Ashish Priya
Aditya Suman
Rohang Narain
Rohit Dutta
Bharadwaj Nayanar
Saif Ahmad

Suspension


Nitin Kashyap
Ashish Kumar Upadhyay
Sandeep Tripathy
Suraj Jha
Aman Deep
Sahil Aggarwal

Engine Transmission And Electrical


Ashutosh Mishra
Suprabhash Sahu
Roshan Vinayakar
Devi Charan Komara
Anshul Koshyari
Shashank Shreyaskar

Brakes And Tyres


Roushan Kumar Gupta
Aman Deep
Roushan Kumar

Steering


Chandan Bhat
Mukesh Raypuriya

Name
Shobhit Saini
Abhishek Singh
Gaurav Srivastava
Chandan Gupta
Saurabh Dubey
Karan Gupta
Manik Manohar
Saket
Ashish Kumar Upadhyay
Ashutosh Mishra
Suprabhash Sahu
Aditya Suman
Ashish Priya
Nitin Kashyap
Roushan Kumar Gupta
Rohnag Narain
Suraj Jha
Roshan Vinaykar
Sandeep Tripathy
Navin Kumar
Rohit Dutta
Roushan Kumar
Anshul Koshyari
Chandan Bhat
Saif Ahmad
Bharadwaj Nayanar
Aman Mishra
Aman Deep
Sahil Aggarwal
Devi Charan Komara
Shashank Shreyashkar
Aman Deep
Mukesh Raypuriya

E-mail ID
shobhitsaini12@gmail.com
abhisheksingh697@gmail.com
g.srivas005@gmail.com
chandangupta.me15@gmail.com
saur528@gmail.com
karan.me15@iitp.ac.in
manik.manohar95@gmail.com
saket5899@gmail.com
ashish.me16@iitp.ac.in
ashutosh.me16@iitp.ac.in
suprabhash.me16@iitp.ac.in
aditya.me16@iitp.ac.in
apriya.me16@iitp.ac.in
nitin.me16@iitp.ac.in
roushan.me16@iitp.ac.in
rohangnarain@gmail.com
jha.suraj5121996@gmail.com
roshanvinaykar.d@gmail.com
sandeep.stark444@gmail.com
navinbaba1007@gmail.com
rh.dtta@gmail.com
roushan.me17@iitp.ac.in
koshyari.me17@iitp.ac.in
bhatchandan99@gmail.com
saifahmad547@gmail.com
bharadwaj9r@gmail.com
amanmishra.me17@iitp.ac.in
deep.aman2599@gmail.com
sahil.me17@iitp.ac.in
komara.me17@iitp.ac.in
shashank.me17@iitp.ac.in
aman.me17@iitp.ac.in
mukesh.me17@iitp.ac.in

Faculty Adviser


Dr. Manabendra Pathak

Mentors


Chaitanya Kumar
Santhosh Naidu
Zeeshan Alam
Sarthak Rastogi
Gyanesh Rajput
Rahul Meena
Ganesh Maddipatla
Dharmesh Kumar Dewangan

Team Captain


Shobhit Saini

Chassis


Jai Bhushan
Abhishek Singh
Sumit Nandan
Ashish Priya

Suspension


Gaurav Srivastava
Srikanth Aryasomayajula
Chandan Gupta
Saurabh Dubey
Nitin Kashyap
Ashish Kumar Upadhyay

Engine Transmission And Electrical


Avinash Singh
Abhishek Singh
Karan Gupta
Ashutosh Mishra
Suprabhash Sahu

Brakes And Tyres


Shobhit Saini
Saket
Tejeswar Reddy
Roushan Kumar Gupta
Vijay Sharma

Steering


Vishal Verma
Manik Manohar
Aditya Suman
Akshat Rahul

Aerodynamics


Ashish Kumar
Ashutosh Mishra

Media & PR


Saurabh Dubey
Srikanth Aryasomayajula
Aditya Suman

Sponsorship


Chandan Gupta
Karan Gupta
Roushan Kumar Gupta

Accounts


Abhishek Singh
Nitin Kashyap

Name
Shobhit Saini
Jai Bhushan
Abhishek Singh
Sumit Nandan
Gaurav Srivastava
Srikanth Aryasomayajula
Chandan Gupta
Saurabh Dubey
Avinash Singh
Abhishek Singh
Karan Gupta
Vishal Verma
Manik Manohar
Saket
Tejeswar Reddy
Ashish Kumar Upadhyay
Ashutosh Mishra
Suprabhash Sahu
Aditya Suman
Ashish Priya
Akshat Rahul
Nitin Kashyap
Roushan Kumar Gupta
Vijay Sharma

E-mail ID
shobhitsaini12@gmail.com
jay.me15@iitp.ac.in
abhisheksingh697@gmail.com
nandan.ce15@iitp.ac.in
g.srivas005@gmail.com
aryasomayajula.me15@iitp.ac.in
chandangupta.me15@gmail.com
saur528@gmail.com
avi.iitp@gmail.com
singhabhishek.me15@iitp.ac.in
karan.me15@iitp.ac.in
vishal.ce15@iitp.ac.in
manik.manohar95@gmail.com
saket5899@gmail.com
tejeswar.2497@gmail.com
ashish.me16@iitp.ac.in
ashutosh.me16@iitp.ac.in
suprabhash.me16@iitp.ac.in
aditya.me16@iitp.ac.in
apriya.me16@iitp.ac.in
akshat.me16@iitp.ac.in
nitin.me16@iitp.ac.in
roushan.me16@iitp.ac.in
vijay.me16@iitp.ac.in

Faculty Adviser


Dr. Manabendra Pathak

Mentors


Amarendra Singh
Rahul Kumar
Akash Gajbhiye
Pursouttam Prasad Ram
Neetesh Kumar Sah
Omprakash Sahu
Abhinav Kumar Das
Arpit Agarwal

Team Captains


Chaitanya Kumar
(Captain)
Dharmesh Kumar Dewangan
(Vice-Captain)

Chassis


Santhosh Naidu
Chaitanya Kumar
Abhishek Saurabh

Suspension


Neha Verma
Mohit Sharma
Zeeshan Alam

Engine Transmission And Electrical


Gyanesh Rajput
Shivam Sharma
Shailesh Kumar Kashyap

Brakes And Tyres


Rahul Meena
Ganesh Maddipatla

Steering


Dharmesh Kumar Dewangan
Shubham Shukhla

Name
Chaitanya Kumar
Dharmesh Kumar Dewangan
Killi Santhosh Naidu
Abhishek Saurabh
Neha Verma
Mohit Sharma
Md Zeeshan Alam
Gyanesh Rajput
Shivam Sharma
Shailesh Kumar Kashyap
Rahul Menna
Ganesh Maddipatla
Shubham Shukhla

E-mail ID
chaitanya.kmr12@gmail.com
dharmeshji7@gmail.com
santoshnaidu.killi@gmail.com
sourabh.ce14@iitp.ac.in
neha.ce14@iitp.ac.in
mastermohit999@gmail.com
zeeshan.me14@iitp.ac.in
gyanesh.me14@iitp.ac.in
sharmashivam96@gmail.com
shailesh.ee14@iitp.ac.in
rahul.me14@iitp.ac.in
maganeshnaidu07@gmail.com
shubhamshukla82@gmail.com

Name
Shivendu Shekhar Shrivastava
Mohammad Hussain
Jai Prakash Gautam
Pranav Mangesh Kulkarni
Rishav Gupta
Prit Ranjan Kumar
Devanshu Ganatra
Shashank Singh Rana
Virendre
Akash Gajbhiye
Amrendra Singh
Aashish Subhash Sarpe
Pursouttam Prasad Ram
Neetsh Kumar Sah
Rahul Kumar
Daksh Kumar
Aman Kumar Singh
Kushagra Bhatt
Arpit Bansal
Arpit Agarwal
Raunak Srivastav
Abhinav Kumar Das
Mayank Garg
Aakash Tripathi
Nitsh Chandramouli

E-mail ID
shivendu.me@iitp.ac.in
hussain.me12@iitp.ac.in
jai.me12@iitp.ac.in
pranav.me12@iitp.ac.in
rishav.me12@iitp.ac.in
prit.me12@iitp.ac.in
devanshu.me12@iitp.ac.in
shashank.me12@iitp.ac.in
virendra.me12@iitp.ac.in
akash.me13@iitp.ac.in
amarendra.me13@iitp.ac.in
ashishrockerz44@gmail.com
pusouttam.me13@iitp.ac.in
neetesh.me13@iitp.ac.in
rahul281096@gmail.com
dakshsirohi7@gmail.com
aman.me13@iitp.ac.in
kushagra.me13@iitp.ac.in
arpitbansal16@gmail.com
arpitagarwal94@gmail.com
raunak.me13@iitp.ac.in
abhinavkumardas56@gmail.com
mayank.me13@iitp.ac.in
aakash.me11@iitp.ac.in
nitesh.me11@iitp.ac.in

Web Developer


MUKESH RAYPURIYA


www.000webhost.com